Επιλογή συμμετεχόντων μαθητών/τριών

Το σχολείο μας συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά σε πρόγραμμα ERASMUS+. Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα επιλεγούν από τη Β΄και Γ΄τάξη βάσει των παρακάτω κριτηρίων (Πράξη 69/22-2-2023 του Συλλόγου Διδασκόντων):

  • τη συνεχή συμμετοχή τους στα μαθήματα
  • τις βαθμολογίες τους
  • την καλή συμπεριφορά
  • τη συμμετοχή σε δράσεις του σχολείου
  • την πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
  • τις μειωμένες δυνατότητες (κοινωνικές, οικονομικές κ.α.)

Το πρόγραμμα ERASMUS+ θα υλοποιηθεί στην Πορτογαλία. Οι συνοδοί καθηγητές θα είναι 3.

Ο φορέας υλοποίησης δίνει πληροφορίες μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.youtube.com/watch?v=N0wh5h1-0WA&feature=youtu.be