Δραστηριότητες και προσομοιώσεις που προτείνονται για το μάθημα της Χημείας της Β' τάξης

1.1. Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε
Ωφέλιμες και βλαβερές χρήσεις χημικών προϊόντων»
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8391?locale=el
Μια μέρα χωρίς Χημεία http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/591

1.2 Καταστάσεις των υλικών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1452?locale=el

Εξάχνωση - Απόθεση https://www.youtube.com/watch?v=YH2Lfc1KLQE

2.3. Περιεκτικότητα διαλύματος – Εκφράσεις περιεκτικότητας
«Παρασκευή διαλύματος ζάχαρης»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1451,
«Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/w»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7517 ,
«Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7516

2.6 Διάσπαση του νερού - Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8390?locale=el,

2.8 Άτομα και μόρια
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-molecule

2.9 Υποατομικά σωματίδια – Ιόντα
http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions
https://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom

2.7. Χημική αντίδραση
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8702
Καύσεις υδρογονανθράκων http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/79777

3.1 Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, 3.2 Οξυγόνο και 3.3 Διοξείδιο του άνθρακα
Ο αέρας περιέχει 20% v/v οξυγόνο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1430
Κηροσβέστες http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/854
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/801