Σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων. Ακολουθήστε: Το σχολείο μας - Πρόγραμμα μαθημάτων

Σύντομος οδηγός σύνδεσης μαθητή στην πλατφόρμα Webex

----

Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία στο "μενού" της ιστοσελίδας μας με τίτλο "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση".

(βλέπε αριστερά και κάτω)

Θα αναρτώνται, προοδευτικά, τεχνικές οδηγίες ή βοηθητικό υλικό για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το υλικό θα απευθύνεται στους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

 Δραστηριότητες και προσομοιώσεις που προτείνονται για το μάθημα της Χημείας της Β' τάξης

1.1. Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε
Ωφέλιμες και βλαβερές χρήσεις χημικών προϊόντων»
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8391?locale=el
Μια μέρα χωρίς Χημεία http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/591

1.2 Καταστάσεις των υλικών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1452?locale=el

Εξάχνωση - Απόθεση https://www.youtube.com/watch?v=YH2Lfc1KLQE

2.3. Περιεκτικότητα διαλύματος – Εκφράσεις περιεκτικότητας
«Παρασκευή διαλύματος ζάχαρης»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1451,
«Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/w»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7517 ,
«Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7516

2.6 Διάσπαση του νερού - Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8390?locale=el,

2.8 Άτομα και μόρια
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-molecule

2.9 Υποατομικά σωματίδια – Ιόντα
http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions
https://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom

2.7. Χημική αντίδραση
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8702
Καύσεις υδρογονανθράκων http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/79777

3.1 Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, 3.2 Οξυγόνο και 3.3 Διοξείδιο του άνθρακα
Ο αέρας περιέχει 20% v/v οξυγόνο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1430
Κηροσβέστες http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/854
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/801