Ας εξασκηθούμε στους συντελεστές των χημικών εξισώσεων

Η εφαρμογή που ακολουθεί αποτελεί άσκηση στους στοιχειομετρικούς υπολογισμούς που απαιτούνται σε κάθε χημική εξίσωση. Οι στοιχειομετρικοί υπολογισμοί διδάσκονται στη Β΄ Γυμνασίου αλλά απαιτούνται και στη Γ' Γυμνασίου αλλά και στο Λύκειο.

Παρατήρηση: Στις χημικές εξισώσεις ο στοιχειομετρικός συντελεστής "1" παραλείπεται. Για παράδειγμα γράφουμε:

2 + Ο2 ? 2Η2Ο

και όχι

2 + 1Ο2 ? 2Η2Ο

Στη συγκεκριμένη όμως εφαρμογή απαιτείται η γραφή του "1" και όχι η παράλειψή του. Προσοχή, μόνο στην εφαρμογή λοιπόν γράφουμε τον συντελεστή "1".

Η εφαρμογή. Καλή επιτυχία!

Δραστηριότητες και προσομοιώσεις που προτείνονται για το μάθημα της Χημείας Γ' Τάξης

ΧΗΜΕΙΑ
Γ' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2η Ενότητα: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ? ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
1. Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
http://www.rsc.org/periodic-table

2. ΑΛΚΑΛΙΑ
2.2. Ιδιότητες των αλκαλίων

Φυσικές ιδιότητες αλκαλίων
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkali-metals#!cmpid=CMP00000879

Αντιδράσεις αλκαλίων με νερό
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-group-1-metals-in-air-and-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939

4. Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ
4.2 Φυσικοί άνθρακες και 4.3 Τεχνητοί άνθρακες
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7464

3η Ενότητα: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

3. Η ΑΙΘΑΝΟΛΗ
3.2 Αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη ή οινόπνευμα, 3.5 Αλκοολούχα ποτάκαι 3.6 Φυσιολογική δράση της αιθανόλης

«Αλκοολούχα ποτά και φυσιολογική δράση της αιθανόλης-Αλκοτέστ»
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6786