Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Δευτέρα 23-04-2018

  • Το τμήματα Β1, Β2, Γ1 και Γ2 θα σχολάσουν μετά το πέρας της 6ης ώρας.

 Αιτήσεις Αναβαθμολόγησης 2017

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.