Ας εξασκηθούμε στους συντελεστές των χημικών εξισώσεων

Η εφαρμογή που ακολουθεί αποτελεί άσκηση στους στοιχειομετρικούς υπολογισμούς που απαιτούνται σε κάθε χημική εξίσωση. Οι στοιχειομετρικοί υπολογισμοί διδάσκονται στη Β΄ Γυμνασίου αλλά απαιτούνται και στη Γ' Γυμνασίου αλλά και στο Λύκειο.

Παρατήρηση: Στις χημικές εξισώσεις ο στοιχειομετρικός συντελεστής "1" παραλείπεται. Για παράδειγμα γράφουμε:

2 + Ο2 ? 2Η2Ο

και όχι

2 + 1Ο2 ? 2Η2Ο

Στη συγκεκριμένη όμως εφαρμογή απαιτείται η γραφή του "1" και όχι η παράλειψή του. Προσοχή, μόνο στην εφαρμογή λοιπόν γράφουμε τον συντελεστή "1".

Η εφαρμογή. Καλή επιτυχία!