Επιβεβαίωση στοιχείων μαθητών Γ' τάξης (για εγγραφή σε Λύκεια για σχ. ετ. 2024-25)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί στους μαθητές υπεύθυνη δήλωση για την επιβεβαίωση των στοιχείων των μαθητών της Γ΄ τάξης, εν όψει των ηλεκτρονικών εγγραφών στο Λύκειο για το νέο σχολικό έτος 2024-25, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο σχολείο μαζί με ένα λογαριασμό που πιστοποιεί την διεύθυνση κατοικίας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ). Σας παρακαλούμε όπως προσκομίσετε και τα δύο, υπεύθυνη δήλωση και λογαριασμό πιστοποίησης κατοικίας, το αργότερο ΕΩΣ 22-03-2024.

Υπεύθυνη δήλωση