Απουσίες κατά τη σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Αριθμ. 131451/ΓΔ4 της κοινής Υ.Α. :

Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται
από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27
της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) κοινής
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο
Δελτίο Φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρ-
τήματος της παρούσας, προσμετράται στο γενικό σύνο-
λο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/
τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνε-
ται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της.