Απολύμαναση σχολείου

Στις 23/10/2020 διενεργήθηκε απολύμανση σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα.

Πιστοποιητικό απολύμανσης