Από Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινάει η επαναλειτουργία του σχολείου.

Από Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινάει η επαναλειτουργία του σχολείου.

Θα υπάρξουν δύο ζώνες λειτουργίας του σχολείου:

Οι μαθητές θα προσέρχονται στο σχολεία σε εκ περιτροπής υπο-τμήματα (που θα προκύψουν από τη διαίρεση του τμήματος στα δύο) με στόχο τη μείωση του συγχρωτισμού εντός της ίδιας αίθουσας. Η απόσταση μεταξύ μαθητών θα  είναι 1,5 μ. και απώτατος αριθμός μαθητών εντός τάξης τα 15 άτομα.
Της ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή θα έρχεται στο σχολείο το μισό τμήμα και τις ημέρες Τρίτη – Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο.

Ο τρόπος με τον οποίο θα χωριστούν τα παιδιά σε υποτμήματα θα γνωστοποιηθεί στους γονείς με email την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

  • Δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
  • Έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη της ύλης, κατόπιν οδηγιών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
  • Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βάσει των βαθμών των τετραμήνων.

 

Σχετικά με τις απουσίες των μαθητών

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-χομένου (ΦΕΚ Α ́ 64) και την υπ ́αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β ́928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κιν-δύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικο-γενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

Μπορείτε να κατεβάσετε τις αντίστοιχες δηλώσεις από τους παρακάτω συνδέσμους:

Δήλωση 1: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19»

Δήλωση 2:«έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο του Υπ. Παιδείας : "Ενημέρωση για τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών (29/04/2020)"